ห้อง LAB (11-606,11-607)

สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
โทรศัพท์ 0-2997-2200-40 ต่อ 4049, 4053

คุณอมรเทพ พุฒซ้อน
โปรแกรมเมอร์

อีเมล์ : Amontep.p@rsu.ac.th
โทร : 4053คุณwslทพ lปรื่องปราชญ์
A.Programmer

อีเมล์ : pporntap@yahoo.com
โทร : 4049