สำนักงานเลขนานุการ สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ชั้น 6 ห้อง 603

โทรศัพท์ 0-2997-2200-40 ต่อ 4045, 4047, 4051
อีเมล์ reli@rsu.ac.thคุณฐิติกานต์ นามะสนธิ

เลขานุการ

อีเมล์ : titikan.n@rsu.ac.th

โทร : 4045


คุณชนัญธิดา นิ่มนิรมานมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อีเมล์ : Chanantida.n@rsu.ac.th
โทร : 4051


คุณพทัยนุช บุศน้ำเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อีเมล์ : Patainuch.b@rsu.ac.th
โทร : 4047