ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์


อีเมล์ :  panidnadc@yahoo.com


การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร

อีเมล์ : kanchana.c@rsu.ac.th


การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MA in English Language Studies and Methods, The University of Warwick, The UK
PhD in Language and Communication, National Institute of Development Administration (NIDA)อ.ปรีติ ปิยภัทร์

อีเมล์ :
preetireli@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดร.มงคล โสดาจันทร์

อีเมล์ :
mongkol.s@rsu.ac.th


การศึกษา

ศษ.ด. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อ.รุศดา บริสุทธิ์

อีเมล์ :
pborisooti@yahoo.com


การศึกษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.A. (TESOL) University of Colorado at Denver, U.S.A.อ.ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์

อีเมล์ :
spthida@hotmail.com


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.สุพจนินท์ ดวงจินดา

อีเมล์ :
supachaninduangchinda@yahoo.com


การศึกษา
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (การศึกษานอกระบบโรงเรียน-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อ.พัชรากร สีมานาถ

อีเมล์ :
patcharakorn.s@rsu.ac.th


การศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศศ.ม. English as an International Language จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.ศุภชัย แซ่เอี้ยว

อีเมล์ :
Supachai.sa@rsu.ac.th


การศึกษา
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) อักษรศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) TEFL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.วีรภา พงษ์พานิช

อีเมล์ :
weerapapongpanich@yahoo.co.th


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยรังสิตอ.ภูวกร ศรีกาญจนา

อีเมล์ : -การศึกษา
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.ม. บริหารธุรกิจ University of Ballarat, Melbourne, Australia
ศศ.ม. คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
Dr.Grace A. Denubo-Cesar, Ed. D.

อีเมล์ :
Grace.c@rsu.ac.thการศึกษา
Bachelor in Elementary Education, with concentration in Mathematics West Visayas State University, Iloilo City, Philippines
Master of Education, major in Curriculum and Instruction Rangsit University Maung Ake, Pathum Thani, Thailand
Doctor of Education, major in Educational Management Philippine Christian University Manila, PhilippinesA. Gary Ambito Torremucha

อีเมล์ :
gary.t@rsu.ac.th


การศึกษา
Certificates in Teaching English Online, Bureau of Educational and Cultural Affairs, USA
Learning Management System Administration (LMS-MOOC) MOODLE, Australia
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), American TESOL Institute, USA
Teaching English to Young Learners (TEYL), ECC Teacher Development, Thailand

Doctor of Education (Literature and Language Studies), Far Eastern University, Philippines
Master of Arts in Education (ELT), Far Eastern University, Philippines
Bachelor of Education in English (ELT), University of Baguio, Philippinesอ.วีระ วันดี

อีเมล์ :
wundeeweera@yahoo.com


การศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
B.A. (High Honours) (Anthropology) University of Montana, U.S.A.
TEFL/SL Certificate, University of Montana, U.S.A.
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ.ดวงฤทัย สุขแสง

อีเมล์ : duangrutai@yahoo.com


การศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 อ.ภัทรินท์ จิระดำเกิง

อีเมล์ : patarin.j@rsu.ac.th


การศึกษา

The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA), University of Cambridge
M.A. North American Studies, University of Göttingen, Germany
B.A. (Hons) British and American Studies, Thammasat University