ระดับปริญญาตรี
   
สำหรับนักศึกษารหัส 62XXXXX เป็นต้นไป  
   
ENL 124
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดในการเรียนวิชานี้ ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าที่ทางภาษา การอ่านข้อความขนาดสั้น และการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
 
 
ENL 125
ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพื่อปรับฐาน
หรือมีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน ENL 125

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ฝึกแบบพหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 
 
ENL 126
ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ

วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
 
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมในโลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและสุขภาพ สำนวนภาษาตามบริบทของบทความ ข้อมูล คำบรรยาย การเล่าเรื่อง โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
 
ENL 127
ภาษาอังกฤษในการทำงาน

วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ

ศัพท์ สำนวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการทำงานในบริบทนานาชาติการใช้ทักษะทั้งด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการทำงาน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อและนำเสนอความเห็นในที่ประชุม
 
 
ENL 128
การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
 
ภาษาและกลยุทธ์การนำเสนอ ลักษณะของการนำเสนอผลงานที่ดี การวางแผนและการนำเสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะนำเสนอ การเรียงลำดับเนื้อหาที่จะนำเสนอ กลวิธีในการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริบทของการนำเสนอและใช้เทคโนโลยีช่วย การประเมินการนำเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอผลงานของตน
 
ENL 129
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม

วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ

ภาษาและกลวิธีสำหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผู้เข้าประชุมที่ดี ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การนำเสนอความคิดเห็นและ ข้อโต้แย้ง การฝึกการเข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง
 
 
   
สำหรับนักศึกษารหัส 60XXXXX จนถึง 61XXXXX  
ENL 100
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าที่ทางภาษา การพูดสื่อสารในชั้นเรียน การออกเสียง การอ่านข้อมูล และการเขียนระดับย่อหน้าภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี
 
 
ENL 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 100 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
หรือมีทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียน ENL100


ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ฝึกแบบพหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 
 
ENL 102
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิชาบังคับก่อน : ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


การปรับใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านและการเขียนสิ่งตีพิมพ์ทั่วไปและแบบดิจิตัล การสรุปความ การอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ENL 103
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนในสาขาวิชาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
วิชาบังคับก่อน : ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


การปรับใช้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การอ่านและการเขียนสิ่งตีพิมพ์ทั่วไปและแบบดิจิตัล การสรุปความ การอภิปรายหัวข้อเฉพาะทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 
 
ENL 104
ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่อสารสากล

วิชาบังคับก่อน : ENL 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ


สำนวน และบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสนทนาทั่วไป การเข้าร่วมสนทนา และการสื่อสารในระดับสากล
 
ENL 105
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงานระดับสากล

วิชาบังคับก่อน : ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่อสารสากล


ความรู้ด้านคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำงานในบริบทนานาชาติ การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การสนทนาเกี่ยวกับงาน การติดต่อนัดหมาย การรายงาน การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงาน
 
 
ENL 106
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอประเด็นตามสาขาวิชาชีพ

วิชาบังคับก่อน : ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่อสารสากล


ภาษาและลักษณะการนำเสนอประเด็น การลำดับเนื้อหา กลวิธีการนำเสนอโดยใช้ภาษาท่าทาง และสื่อสนับสนุน การประเมินตนเองและการประเมินความก้าวหน้าในการนำเสนองาน
 
ENL 107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสาขาวิชาชีพ

วิชาบังคับก่อน : ENL 104 ภาษาอังกฤษเพื่อบูรณาการการสื่อสารสากล


ภาษาและกลวิธีเพื่อการติดต่อและการเขียนตามสาขาวิชาชีพและการเป็นผู้นำ การนำเสนอความคิดเห็นและข้อโต้แย้งในทางอาชีพในลักษณะประนีประนอม การพูดต่อหน้าชุมชน และเข้าร่วมประชุมในสถานการณ์จริง
 
 
   
สำหรับนักศึกษารหัส 56XXXXX จนถึง 59XXXXX  
   
ENL 111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1


การทักทาย การแนะนำตัว การเดินทาง การพักอาศัย การรับประทาน การซื้อของ การทำงาน การติดต่อประสานงาน ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ
สื่อทางเสียงและภาพ และมารยาททางสังคม สำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 
 
ENL 112
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ


ศัพท์และถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในการบอกทาง การซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทาง/รถไฟ การเช่าห้องพัก/อพาร์ตเมนท์ การไปพบแพทย์
และการใช้บริการไปรษณีย์ โดยเน้นที่การออกเสียง การสื่อสารที่ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ ตลอดจนความเหมาะสมของการสื่อสาร
 
ENL 113
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ


การวิเคราะห์คำ การใช้พจนานุกรม กลวิธีการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน กระบวนการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมข้อความ และการเขียนย่อหน้าในรูปแบบต่าง ๆ
 
 
ENL 114
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน


กลวิธีการเรียนในชีวิตประจำวันสำหรับการค้นคว้าข้อมูล การจดโน้ต การย่อความ การเขียนรายงาน และการรายงานปากเปล่าหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
 
 
ENL 121
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ ENL 114 ภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน หรือโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ


ความเข้าใจในการฟัง การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ในการพูด การอ่านและการเขียนข้อความที่มีความยาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร ในระดับกลาง
 
ENL 122
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง

วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ ENL 112 การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ หรือ ENL 114 ภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน หรือโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ


การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าร่วมในบทสนทนาและการอภิปรายกลุ่มอย่างเหมาะสมทั้งในหัวข้อทั่วไปและหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงในสังคม การสร้างความตระหนักและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 
 
ENL 123
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง

วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ ENL 113 การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ ENL 114 ภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน หรือโดยความยินยอมของสถาบันภาษาอังกฤษ


การพัฒนาคำศัพท์ ทักษะการอ่านเพื่อเป็นรูปแบบในการพัฒนารูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านข้อความที่มีความซับซ้อน และการเขียนความเรียงในรูปแบบต่าง ๆ
 
 
   
ระดับปริญญาโท  
   
ENL 500
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช้ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิค การนำเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการพูดและการเขียน
 
 
ENL 511
ภาษาอังกฤษ 1

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์ CEFR ต่ำกว่าระดับ A2

การออกเสียง ระดับเสียงสูงต่ำ และการเน้นน้ำหนักคำในภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็น ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน การทำความเข้าใจภาษาพูดและข้อความทั้งแบบบทพูดคนเดียวและสนทนา กลยุทธ์การฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญ และรายละเอียดในเรื่องทั่วไป
ENL 512
ภาษาอังกฤษ 2

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ที่สอบผ่านรายวิชา ENL 511 ภาษาอังกฤษ 1

การฟังการบรรยายสั้น ๆ ในชั้นเรียน การพูดรายงานหน้าชั้นเรียน วิธีการเดาศัพท์ การอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด การระบุข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในความเรียงหรือบล็อกแสดง ความคิดเห็น การทำความเข้าใจคำและสำนวนทางวิชาการ การเขียนประโยคเชิงวิชาการ การจดบันทึก การวางเค้าโครงการเขียน การเขียนย่อหน้าแบบง่าย ๆ
 
 
ENL 513
ภาษาอังกฤษ 3

เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์ CEFR ระดับ A2 หรือสอบผ่านรายวิชา ENL 512 ภาษาอังกฤษ 2

การฟังการบรรยายที่เป็นทางการ การอภิปรายในชั้นเรียน การบอกประเด็นสำคัญใน เนื้อเรื่องทั่วไปและในสาขาวิชา การบอกลักษณะงานเขียน การอ่านระหว่างบรรทัดเพื่อสรุปความ การทำความเข้าใจคำและสำนวนภาษาที่ใช้ในงานวิจัย การอ่านเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อและตำราวิชาการ การถอดความ การสรุปใจความ การเขียนย่อหน้าเชิงวิชาการ