สถาบันภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ชั้น 6
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


โทรศัพท์ 0-2997-2200-40 ต่อ 4045, 4047, 4051
อีเมล์ reli@rsu.ac.th