รศ. สุชาดา  นิมมานนิตย์
ผู้อำนวยการ
 
การศึกษา
อ.บ.  (เกียรตินิยม) ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Ed. Landkiguage Education Pennsylvania State University, USA.
Cert., Royal Society of Arts in Teaching English to Adults Moray House, Edinburgh, Scotland.
Cert in TESOL Creative Teaching   Pilgrims, Canterbury, UK.
 
อีเมล์ : suchada.nmn@gmail.com
โทร : 4048
 
 
 
ผศ. ดร. อุบล  สรรพัชญพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 
การศึกษา
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) RELC, Singapore.
M.A. English for Non-Native Speakers, Central Missouri State University, USA.
D. Ed. TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages, the University of Melbourne, Australia 
  
อีเมล์ : ubon.s@hotmail.com
โทร : 4043
 
 
 
อ.สุพัตรา ตู้จินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
การศึกษา
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อีเมล์ : supattra_tuchinda@yahoo.com
โทร : 4052
 
 
 
ดร. ณธกร เสถียรชยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและบริการทางวิชาการ
 
การศึกษา
The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA),
University of Cambridge Advanced Diploma in Travel and Tourism Management, University of Cambridge
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาลัยธุรกิจบัณฑิต
กจ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
อีเมล์ : natakorn.s@rsu.ac.th
โทร : 4046