บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สื่อสารและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต


พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการสื่อสาร แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต


พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาชีวิตสู่สังคมการเรียนรู้


เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากร ให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ศาสตร์ของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี


การจัดการเรียนการสอนและการใช้กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยสถาบันภาษาอังกฤษสามารถ

1.จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ

3.จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ตลอดชีวิต