ดูกำหนดการสอบ (มกราคม - ธันวาคา 2567) Click here to check our test schedule (Jan - Dec 2024)

 


ประกาศเปลี่ยนวันสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ RSU-EPPT (Online) วันที่สอบเปลี่ยนแปลง: จาก 25 พ.ค. เป็น 18 พ.ค. 2567 ช่วงลงทะเบียน: 8-14 พ.ค. 2567 หมายเหตุ: เนื่องจาก วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยรังสิตประกาศเป็นช่วงหยุดพักการศึกษาประจำปี ดังนั้น ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ RSU-EPPT (Online) ในรอบวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สถาบันฯ จะดำเนินการส่งให้หลักสูตรในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป