ดูกำหนดการสอบ (มกราคม - ธันวาคา 2566) Click here to check our test schedule (Jan - Dec 2023)